Backup1

49,000 تومان
ماهانه
  • فضا 50 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود

دسترسی اف تی پی
رید سخت افزاری

Backup2

99,000 تومان
ماهانه
  • فضا 100 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود

دسترسی اف تی پی
رید سخت افزاری

backup3

499,000 تومان
ماهانه
  • فضا 500 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود

دسترسی اف تی پی
رید سخت افزاری

backup4

1,000,000 تومان
ماهانه
  • فضا 1 ترابایت
  • ترافیک نامحدود

دسترسی اف تی پی
رید سخت افزاری