میزبانی شده در مرکز داده وب ایده

وب ایده با بکارگیری تجهیزات، شبکه اختصاصی و پشتیبانی سطح بالای مشتریان، بدون واسطه ارائه سرویس می کند

DEIR1

DEIR1

 • 2* Intel Xeon E5620 ,8Core 16 Thread, 24 MB Cache CPU
 • 16GB RAM
 • 2*SAS 10K 300GB, Raid 1 HDD
 • 1 IP
 • 3TB/Monthly-Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
DEIR2

DEIR2

 • Intel E3 1220v2 CPU
 • 1*1TB SATA3 H.D.D
 • 16GB DDR3 RAM
 • 1 IP
 • 3TB/Monthly-Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
DEIR3

DEIR3

 • 2* Intel Xeon x5650 ,6 Core 12 Thread CPU
 • 32GB RAM
 • 4*SAS 10K 300GB, Raid 10 HDD
 • 1 IP
 • 3TB/Monthly-Webhosting Unlimited! Traffic
 • 1Gbps Bandwidth
DEIR5

DEIR5

 • 2*Intel E5 2650v1 Cpu
 • 32GB DDR3 RAM
 • 2*1TB SATA3 Enterprise, Raid1 H.D.D
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • 3TB Monthly-Webhosting Unlimited! Traffice
DEIR6

DEIR6

 • 2*E5-2660v1, 16 Core, 32Thread, 40MB Cache!! CPU
 • 48GB DDR3 RAM
 • 4*SATA3 1TB Enterprise OR 4*SSD 240GB Evo, Raid10 Disk
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • 3TB Monthly Traffic
DEIR7

DEIR7

 • 2* E5 2680 v3, 20 Core, 40Thread, 50MB Cache!! CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 4*SATA3 1TB Enterprise OR 4*SSD 240GB Evo Disk
 • 1 IP
 • 1Gbps Bandwidth
 • 3TB Monthly /webhosting free Traffic