مجهز به انتی دیداس و فایروال

21 روز گارانتی بازگشت وجه

مجهز به انتی دیداس و فایروال

21 روز گارانتی بازگشت وجه

آلمان-پلن1
 • 1core CPU
 • GB RAM
 • 30GB Disk
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن2
 • 2core CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB H.D.D
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن3
 • 2core CPU
 • 3GB RAM
 • 40GB Disk
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن4

لایسنس دایرکت ادمین معتبر رایگان

 • 2core CPU
 • 4GB RAM
 • 40GB H.D.D
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن5
 • 2core CPU
 • 6GB RAM
 • 40GB H.D.D
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS
آلمان-پلن6
 • 3core CPU
 • 8GB RAM
 • 40GB Disk
 • نامحدود ترافیک
 • centos 6.5,7.0-windows server 2008R2-windows server 2003-ubuntu OS