سخت افزارهای اختصاصی متعلق به شرکت- نماینده فنی مستقر در استکهلم با دسترسی ۲۴ ساعته به دیتاسنتر-پینگ کمتر از یک میلی ثانیه به گوگل

تحویل خودکار - تست رایگان

سوئد-پلن1
 • 1core CPU
 • GB RAM
 • 30GB/SAS Disk
 • نامحدود ترافیک
سوئد-پلن 2
 • 2core CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB/SAS H.D.D
 • نامحدود ترافیک
سوئد-پلن3
 • 2core CPU
 • 3GB RAM
 • 40GB/SAS Disk
 • نامحدود ترافیک
سوئد-پلن4
 • 2core CPU
 • 4GB RAM
 • 40GB/SAS H.D.D
 • نامحدود ترافیک
سوئد-پلن5
 • 2core CPU
 • 6GB RAM
 • 40GB/SAS H.D.D
 • نامحدود ترافیک
سوئد-پلن6
 • 3core CPU
 • 8GB RAM
 • 40GB Disk
 • نامحدود ترافیک