امنیت بالا و منابع اختصاصی نیرو گرفته از کلود لینوکس

21 روز ضمانت بازگشت وجه !

Plus1
 • 100 مگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
Plus2
 • 200 مگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 1 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
business1
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 2 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
business2
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 2 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
Professional1
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 4 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
Professional2
 • 5000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 5 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ایمیل
Enterprise

دیتابیس نامحدود

 • 10 گیگابایت فضای وب
 • نامحدود ترافیک
 • 10 دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ایمیل