سخت افزارهای اختصاصی متعلق به ابر ایران - پینگ کمتر از یک میلی ثانیه به گوگل

تحویل خودکار

پلن1 0 موجود است

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 1core CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن2

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 2core CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB/SAS SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن3

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 2core CPU
 • 3GB RAM
 • 50GB/SAS SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن4

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 2core CPU
 • 4GB RAM
 • 70GB SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن5

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 4core CPU
 • 6GB RAM
 • 90GB SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن6

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 4core CPU
 • 8GB RAM
 • 120GB SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن۷

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 6core CPU
 • 12GB RAM
 • 150GB SSD
 • نامحدود ترافیک
پلن 8

کنترل پنل مدیریت سرور مجازی
مشاهده گراف پهنای باند
مشاهده مقدار سی پی یو در حال استفاده
مشاهده مقدار رم در حال استفاده
مشاهده میزان مصرف سی پی یو
نصب مجدد سیستم عامل
ریستارت، خاموش و روشن سرور

 • 8core CPU
 • 16GB RAM
 • 200GB SSD
 • نامحدود ترافیک