دسته بندی ها

قوانین 1 مقالات

کلیه قوانین و ساسیت های شرکا فناوری اطلاعات سامامه کاوشگر ایده در این بخش ثبت ومنعکس می شود.

قوانین و آموزش های دامنه های بین المللی 1 مقالات

قوانین و آموزش های دامنه های بین المللی

قوانین و آموزش های دامنه های ملی(.ir) 3 مقالات

قوانین و آموزش های مرتبط با ثبت، تحدید دامنه های ملی

کنترل پنل دایرکت ادمین 3 مقالات

آموزش های کاربری و نمایندگان فروش دایرکت ادمین